ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ


หาก scan qr code ไม่ได้กรุณาพิมพ์ที่อยู่นี้บน browser ของท่าน
https://cmneuro.go.th/qr/rm-report/
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
2รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด